1. Het waarom?

Volleybalclub KIVOLA is een sportclub waar de jeugdwerking centraal staat. De opvoedkundige waarden binnen een club zijn dan ook meer dan ooit belangrijk. Komt daarbij dat spelers/speelsters en ouders zich kritischer opstellen en hogere eisen gaan stellen.

Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de leefregels binnen onze club en dat langs alle kanten het besef leeft dat men enkel ‘samen’ iets kan bereiken op sociaal/opvoedkundig/sportief vlak.

Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.

Van alle leden wordt verwacht dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog.

DAAROM volgden afspraken:

2. Algemene gedragscode

Elke persoon die zich bij KIVOLA aansluit als spelend of niet-spelend lid, alsook de ouders of voogd van de jeugdspelers, verklaren op de hoogte te zijn van de gedragscodes die van toepassing zijn bij Kivola Riemst en zich ernaar te schikken.

Elk spelend lid betaalt tijdig het lidgeld

Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club steeds meer via e-mail. Daarom bezorgt elk lid van de club – en voor een jeugdspeler eveneens een ouder of voogd – aan de clubsecretaris zijn/haar e-mailadres.

Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, de zaal opruimen, …

Alle problemen worden met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde besproken.

Elk lid van de club respecteert het materiaal dat toebehoort aan andere leden of aan de club of dat deel uitmaakt van de sporthal.

Seksuele integriteit draagt bij tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt;

  • onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast;
  • onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel;
  • onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Tabak en alcohol.

  • Roken voor, tijdens of na clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal, kleedkamer of cafetaria.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken voor, tijdens of na de clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal en kleedkamer.

Drugs (soft- en harddrugs).

  • Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met onmiddellijke ingang uit de club gebannen.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extrasportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (KIVOLA-eetdag, KIVOLA-wafelverkoop, KIVOLA-…)

Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, ploegafgevaardigde of coördinator gemeld.

Het lidgeld, dat we zo democratisch mogelijk willen houden, dekt slechts een deel van onze uitgaven. Naast het organiseren van de fundraisingsactiviteiten zijn onze sponsors onontbeerlijk voor onze club. We verwachten dat je hen kent en zo mogelijk bij hen langsgaat. Vertel hen zeker dat je lid van KIVOLA bent.

3. Specifieke gedragscodes

A. Spelerscode

1. Trainingscode

Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club verwacht dat men minimaal 80 % op de trainingen aanwezig is.

In geval van kwetsuren wordt de trainer vooraf ingelicht. In samenspraak met de trainer neem je toch deel aan de training met aangepaste oefeningen.

Iedereen is minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal. Dit in gepaste trainingsuitrusting. Het intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren VOORAF!

Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten van het terrein wanneer het vrij is en bij het opbergen van het materiaal na de training.

Stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont.

Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de training: willen leren en oefenen wat je nog niet kan. Negatieve emotionele reacties zullen niet toegelaten worden.

Toon respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als er iets niet lukt, maar blijf aanmoedigen tot het lukt.

Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

Trainer tijdig verwittigen bij afwezigheid + tegenprestatie afspreken met trainer bvb. met andere ploeg meetrainen, jeugdwedstrijd fluiten, fungeren als aspirant-trainer bij jongere groep….Hygiëne is belangrijk. Douchen is verplicht na iedere training.

2. Wedstrijdcode

Zorg ervoor dat je ten laatste op het afgesproken uur aanwezig bent op de afgesproken plaats. Bij thuiswedstrijden zijn we 40 minuten vóór de wedstrijd aanwezig.

Elke speler is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting wordt enkel tijdens wedstrijden (of tornooien) gebruikt.

De coach beslist wie er speelt.

Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit (eventueel geleid door één van de spelers bvb. de kapitein).

Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het hele team rond de coach

Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsvesten, sporttassen staan naast elkaar.

Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay…

Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere personen met een officiële functie. Alleen de kapitein mag de personen met een officiële functie aanspreken en hij/zij doet dit op een beleefde manier.

Geen negatieve emotionele reacties (kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding…)

Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechter, tegenstander of publiek.

Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

Elke speler moet voor elke wedstrijd in het bezit zijn van zijn/haar lidkaart. Eventuele boetes opgelegd door de Bond vallen ten laste van de speler.

Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de tegenstander.

Wedstrijden van onze club hebben voorrang op provinciale selectietrainingen. In overleg met de trainer kan een oplossing gezocht worden indien zich conflicten voordoen. Het IPJOT heeft wel voorrang op de clubtrainingen en -wedstrijden. De geselecteerden verwittigen hun trainer van zodra ze worden opgeroepen.

3. Spelreglement

De jeugdopleiding werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve cel samen met de trainers de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.

Wat betreft het bepalen van de spelgelegenheid tijdens de wedstrijden wordt er gestreefd naar een gelijke verdeling van de spelgelegenheid. Voor de preminiemen, miniemen en kadetten is spelgelegenheid nog prioritair en zal vooral bepaald worden door inzet en aanwezigheid op training, attitude en spelinzet tijdens de wedstrijd. Voor de scholieren en junioren zullen naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen. Spelers en ouders mogen steeds, op een correcte manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen.

Sommige spelers spelen in meerdere ploegen. Trainers hebben notie van reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt er in principe gekozen voor de sterkste opstelling.

B. Trainerscode

De trainer zorgt ervoor dat de spelers de spelerscode nakomen.

Spelers/ouders die de code niet naleven worden hierop door de trainer aangesproken.

De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereid wordt.

De trainer is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt men een verantwoordeljke ouder aan om dit te doen.

De trainer (of ploegverantwoordelijke) zet mee het veld klaar en zorgt er na de wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt en dat alle ballen aanwezig zijn in de juiste ballenbak.

Tijdens de training verzorgen de trainers hun houding (bvb. niet tegen paal leunen…).

De trainer motiveert de spelers.

De trainer helpt mee een geschikte ploegverantwoordelijke te vinden.

De trainer kan ploegactiviteiten organiseren die een goede ploegsfeer bevorderen.

De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat; dat men rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een jeugdspeler; enz.…

Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. De trainer meldt dit eveneens tijdig aan de sportieve leiding van de club zodat de huur van de sporthal geannuleerd kan worden.

Trainers worden geacht om elkaar te superviseren: gaan kijken en elkaar feedback geven; kritiek kunnen aanvaarden en omzetten in iets positief.

De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt op vraag een overzicht aan de jeugdcoördinator.

Naam, voornaam en contactgegevens van nieuwe spelers worden na de 3de proeftraining onmiddellijk aan de clubsecretaris bezorgd.

Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.

De trainer is verplicht aanwezig op de trainersbijeenkomsten. Bij afwezigheid wordt een gepaste tegenprestatie afgesproken met de jeugdcoördinator.

De trainer van jeugdspelers is beschikbaar voor een gesprek met ouders. De gepaste momenten worden aan de ouders kenbaar gemaakt.

C. Ouderscode

1. Algemeen

Zorg dat het kind tijdig aanwezig is en zijn uitrusting volledig en in orde is.

Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.

Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen het doet.

Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.

Jaag (fok) uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer het kind om al zijn talenten te ontwikkelen.

Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.

Stimuleer eveneens het kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

2. Speciaal voor de wedstrijden

Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.

Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.

Moedig het kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.

Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters

Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach

Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken i.v.m. het spelen, praat er over met de trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.

Leer het kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.

Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader steeds positief!

Overloop na een wedstrijd met het kind wat goed en minder goed liep en wat hieruit kan geleerd worden.

D. Begeleiderscode

Om een vlotte werking in onze club te garanderen vragen wij iedereen die bepaalde functies heeft (bestuur, ploegverantwoordelijken, verantwoordelijken van verschillende commissies) onze website en clubinformatieblaadje goed te volgen. Ook het raadplegen van het provinciale bondsblad is meegenomen.

E. Eigen-Scheidsrechterscode

Scheidsrechters die wedstrijden leiden doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig. De oudste jeugdspelers vragen we om per seizoen enkele jeugdwedstrijden te leiden van de jongere ploegen, dit om ervaring op te doen, om de wedstrijdreglementen en regels goed te leren kennen, maar zeker ook om te ervaren hoe moeilijk het is als scheidsrechter om feilloos beslissingen te nemen.

F. Bestuurscode

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat te allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.

Leden, ouders, supporters en ook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen, kunnen met om het even welke klacht steeds terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.

4. Naleving van de gedragscodes

Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden.

Bij niet naleving van de regels/afspraken kan de clubleiding overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om

  • een mondelinge verwittiging;
  • een mededeling aan de ouders of voogd;
  • het verbod tot het bijwonen van een of meerdere trainingen en/of wedstrijden;
  • uitsluiting uit de club.

Mogelijke geschillen worden bij voorkeur met de voorzitter besproken. Ook andere bestuursleden kunnen ook steeds aangesproken worden.