1. INLEIDING

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal afspraken en gedragscodes van praktische aard voor spelers, terreinverantwoordelijke/ploegverantwoordelijke, train(st)ers en ouders of voogd van jeugdspelers van Kivola Riemst.

De terreinverantwoordelijke, ploegverantwoordelijke, train(st)ers en ouders of voogd hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze afspraken en gedragscodes. Enkel bij grove overtreding kunnen maatregelen worden opgelegd door het algemeen bestuur van de club (zie 4.1 paragraaf sancties). Dit huishoudelijk reglement bevat hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) wat clubleden mogen verwachten van elkaar en van de club. Elk lid van de club wordt geacht dit huishoudelijk reglement te kennen en dit na te leven.

Op de website www.kivolariemst.be kan het huishoudelijk reglement, goedgekeurd door het algemeen bestuur van de club bij unanimiteit en bevestigd door de Algemene Vergadering van de club, door iedereen (huidige leden en nieuwe leden) gecontacteerd worden. Dit huishoudreglement kan alleen worden aangevuld en gewijzigd door het algemeen bestuur (bevestigd door de Algemene Vergadering van de club).

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het algemeen bestuur van de vzw.

2.VISIE EN MISSIE

Kivola Riemst wil in de eerste plaats een gezellige club zijn waarin iedereen (jong en oud) zich thuis voelt en waar elke speelster/ speler met plezier naar toe komt. Elk lid van Kivola Riemst houdt er rekening mee dat sportieve ambities nooit de bovenhand mogen krijgen op onze kernwaarden, hetzij openheid, respect en toegankelijkheid. Kivola Riemst wenst de verworven plaats en het positief imago binnen de regio te behouden en te versterken. Door ontwikkeling van zowel het volleyballend vermogen als bewerkstelligen van het verenigingsgevoel moet iedereen trots zijn om lid te zijn van de club. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en in het uitoefenen van de volleybalsport in het bijzonder, zowel op het recreatief, competitief en professioneel niveau. De vereniging organiseert trainingen, wedstrijden, stages, enz.. Zij mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij opgericht is.

3. LIDMAATSCHAP

Ingevolge de statuten van de vzw Kivola Riemst is enkel het algemeen bestuur bevoegd om de bijdrage van het lidmaatschap vast te leggen. Het algemeen bestuur kan de ledenprijs laten variëren per categorie. Uiterlijk per 31 maart van elk kalenderjaar wordt het lidgeld per categorie vastgelegd voor het volgend speelseizoen. Het te betalen lidgeld is het bedrag van de categorie waarin gespeeld wordt, dit bedrag staat los van de leeftijd van het spelend lid.

Alle spelers ontvangen per “datum” een schrijven als uitnodiging tot betaling van het lidgeld. Er zal gewerkt worden met een voorschot.  De betaling van het lidgeld dient te gebeuren op uiterlijk 5 augustus. Leden die niet betaald hebben op 5 augustus worden niet toegelaten op de training en kunnen uiteraard niet opgesteld worden bij de wedstrijden.

Zodra het lidgeld vereffend is kunnen zij deelnemen aan de trainingen en wedstrijden. De betaling van de lidgelden kan enkel gebeuren door storting op de bankrekening van de club, een andere betalingswijze is niet toegelaten en dit om discussies achteraf te vermijden. Het lidgeld kan niet worden verhoogd of verlaagd in functie van concrete omstandigheden. Onder geen enkel beding kan het lidgeld worden terugbetaald naar aanleiding van het stopzetten van de activiteit in de loop van het seizoen.

Uitzondering wordt gemaakt voor situaties i.v.m. zwangerschappen en langdurige afwezigheid door ziektes en/of kwetsuren, anders dan zomaar stopzetting. In die gevallen beslist het algemeen bestuur, geval per geval, het lidgeld aan te passen.

 • Het lidgeld, dat we zo democratisch mogelijk willen houden, dekt slechts een deel van onze uitgaven. Naast het organiseren van de fundraisingsactiviteiten zijn onze sponsors onontbeerlijk voor onze club. We verwachten dat je hen kent en zo mogelijk bij hen langsgaat. Vertel hen zeker dat je lid van KIVOLA bent.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extra sportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (KIVOLA-eetdag, KIVOLA-wafelverkoop, KIVOLA-…)
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, ploegafgevaardigde of coördinator gemeld.
 • Tussenkomst van het ziekenfonds: Ter info melden wij dat de meeste ziekenfondsen een tussenkomst geven in de kostprijs van het lidgeld. Bij een geldig lidmaatschap kan de speelster het aanvraagformulier bezorgen om te laten invullen door de secretaris.
 • Beëindigen van het lidmaatschap: Het lidmaatschap eindigt bij uitsluiting door de Raad van Bestuur kan op grond van bezwarende feiten. Een uitsluiting wordt steeds schriftelijk gemotiveerd en per brief overgemaakt aan het lid (of de ouders/voogd).

4. GEDRAGSCODES

4.1 Algemeen

Elke persoon die zich bij ons aansluit als spelend of niet-spelend lid alsook de ouders of voogd van de jeugdspelers, worden geacht op de hoogte te zijn van deze gedragscodes en zich er naar te schikken.

 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich engageert naar eigen vermogen bij extra sportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen en hieraan meewerkt en/of aanwezig is. Iedereen is vrij nieuwe activiteiten voor te leggen aan het bestuur (evenementen@kivolariemst.be).
 • Niet deelname aan geplande activiteiten door de leden, zowel sportieve- als clubactiviteiten worden steeds persoonlijk gemeld, in eerste instantie aan de betrokken train(st)er. Indien men die niet kan bereiken wordt de coach en/of de jeugdverantwoordelijke op de hoogte gesteld.
 • Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club hoofdzakelijk met een intern schrijven (WhatsApp, brief, e-mail of mededeling op de website). Daarom bezorgt elk lid van de club- en voor de jeugdspeelsters eveneens een ouder of voogd, aan de clubsecretaris zijn/haar meest gebruikte e-mailadres. Elke wijziging van huis- of e-mailadres wordt onmiddellijk aan de secretaris doorgegeven, zodat deze alle nodige volleybalinstanties op de hoogte kan stellen.
 • Alle problemen worden indien mogelijk met de betrokken trainer of jeugdverantwoordelijke besproken.
 • Elk lid van Kivola Riemst respecteert het materiaal dat toebehoort aan andere leden of aan de club of dat deel uitmaakt van de sporthal.
 • Er worden geen alcohol houdende dranken gedronken op en naast het veld.
 • Roken wordt afgeraden en is in de sporthal en cafetaria ten strengste verboden voor alle leden.
 • Voor elke vorm van pesten in de ruimste zin van het woord, racisme, discriminatie op basis van taal, afkomst, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, druggebruik en verdovende middelen, doping (zowel het gebruik als het gebruik mogelijk maken), alcoholmisbruik, diefstal, ongewenst seksueel gedrag, homofobie is er bij Kivola Riemst geen plaats en wordt als gedrag beschouwd dat in strijd is met de belangen van de club.
 • Oneerlijke lastercampagnes tegen Kivola Riemst worden niet geduld en stellen Kivola Riemst in de mogelijkheid gerechtelijke stappen te ondernemen tegen het lid, ouder en/of voogd.
 • Het algemeen bestuur zal dan ook de nodige sancties treffen en bij grove overtredingen zelfs overgaan tot uitsluiting van het lid.

4.2 Voor de spelende leden

 • Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club verwacht dat men minimaal 80 % van de tijd in het volleybal seizoen aanwezig is. Indien de minimale aanwezigheid niet gehaald wordt kunnen er sportieve gevolgen genomen worden naar het volgend seizoen. In geval van kwetsuren wordt de trainer vooraf ingelicht. In samenspraak met de trainer neem je toch deel aan de training met aangepaste oefeningen.
 • De volleybalreglementen verbieden het dragen van gelijk welke juwelen gedurende het volleyballen. We raden aan om zoveel mogelijk juwelen thuis te laten, je kan ze dan ook niet verliezen in de sporthal of ze kunnen niet gestolen worden. Kivola Riemst kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • De speelster is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van het team en steunt haar medespeelsters. Agressie tegen medespeelsters, trainers; bestuursleden, supporters, wordt onder geen enkel beding getolereerd.
 • Iedereen is minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig op het volleybalterrein en dit in gepaste uitrusting. Het intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren vooraf. Belangrijke persoonlijke voorwerpen breng je in je sporttas mee naar het terrein dit om diefstal te voorkomen. Kivola Riemst kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • Elke onderbreking of verlaten van de training kan na overleg met de train(st)er.
 • Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten van het terrein en bij het opbergen van het materiaal na de training.
 • Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minstens 45 minuten voor de wedstrijdaanvang van de wedstrijden aanwezig. Tenzij de bepalende trainer zelf beslist. Voor de uitwedstrijden worden vertrekuur en -plaats op voorhand afgesproken.
 • Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. Voor de jeugd rekenen we hiervoor op de ouders en sympathisanten, waarbij een beurtrol in samenspraak met de train(st)ers, jeugdverantwoordelijke en ouders/sympathisanten opgesteld wordt. Het algemeen bestuur bepaalt jaarlijks de regels aangaande het uitbetalen van een verplaatsingsvergoeding voor de uitwedstrijden van de eerste ploegen.
 • Er dient gespeeld met sportschoenen die geen sporen nalaten ( o.a. geen zwarte zolen) op de speelvelden. Sportschoenen dienen ook enkel gedragen te worden tijdens trainingen of wedstrijden. Voor of na de trainingen, wedstrijden dienen ander schoeisel gedragen te worden.
 • De wedstrijduitrusting (trui, broek, ..) blijft eigendom van Kivola Riemst en wordt enkel tijdens de wedstrijden en tornooien gedragen. Deze wedstrijduitrusting wordt op het einde van het seizoen terug ingediend bij de club. Bij verlies en/of beschadiging zal een vergoeding gevraagd worden ter waarde van de staat waarin de uitrusting zich op dat moment bevindt.
 • Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainers, tegenspeelsters, scheidsrechter(s) of andere personen met een officiële functie. Alleen de kapitein mag de scheidsrechter(s) en de personen met een officiële functie aanspreken en zij/hij doet dat op een beleefde en correcte manier.
 • Na de wedstrijd drukt iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter(s) de hand en gaat de kapitein het wedstrijdblad of tablet tekenen.
 • Bij iedere afwezigheid (ziekte , blessure en niet beschikbaarheid wegens onvoorziene omstandigheden) zal de speler dit zelf zo vlug mogelijk melden aan hun eigen train(st)er. De contactgegevens van de train(st)er staan vermeld op de website.
 • Het gebruik van de privé – GSM gedurende de trainingen en / of matchen is niet toegestaan. Voor dringende zaken kan de train(st)er hierop een uitzondering toestaan. Alle GSM’s worden dus uitgeschakeld gedurende een training of een wedstrijd.

4.3 voor de begeleiders, terrein- en/of ploegverantwoordelijken

De begeleider, terrein- of ploegverantwoordelijke:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en respect voor spelers, ouders, scheidsrechter(s) en tegenstanders.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter(s).
 • Houdt het scorebord bij (indien er geen andere persoon aanwezig is).
 • Rapporteert het bestuur, jeugdverantwoordelijke bij wangedrag. (Bij wangedrag van een speler worden tevens de ouders/voogd ingelicht).
 • Verzorgt indien nodig, het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdblad.(Taak van de markeerder indien er geen markeerder is die zich enkel met het wedstrijdblad of tablet bezig houdt).

4.4. voor de train(st)ers

De train(st)er:

 • Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en opstellen van zijn/haar trainingen en zorgt voor coaching van de wedstrijden. Indien om een of andere reden hij/zij geen coaching kan doen duidt hij/zij een “coach” aan voor deze wedstrijd of periode.
 • Is tijdig (als eerste) aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen.
 • Neemt zijn/haar verantwoordelijkheid aangaande de organisatie van de seizoen voorbereiding (in overleg met het coördinatieteam) (voorbereidingswedstrijden en tornooien) en eventuele extra sportieve activiteiten (teambuilding).
 • Indien een training niet kan doorgaan zorgt hij/zij ervoor dat elke speler, het coördinatieteam (indien nodig ook de ouders/voogd) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
 • Is tevens verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal en voor het wegbergen ervan na de training en de wedstrijd. Hij/zij probeert de spelers een attitude bij te brengen om dit samen in orde te brengen.
 • Zorgt ervoor dat het veld na de training/wedstrijd leeg is door verwijdering van de gebruikte materialen.
 • Is beschikbaar voor een gesprek met de ouders van de jeugdspelers, al dan niet in aanwezigheid van het bestuur. De gepaste momenten worden aan de ouders kenbaar gemaakt.
 • Eventuele opleidingskosten worden vergoed door Kivola Riemst na samenspraak met het coördinatieteam.
 • Elke trainer dient de code van wedstrijdwijziging te respecteren.
 • Elke trainer dient voor de eerste aanvang het document voor te leggen van “Goed Gedrag en Zeden”.

4.5. voor de ouders/voogd van de jeugdspeelsters

De ouders/voogd:

 • Zorgen er in de eerste plaats voor dat hun dochter/zoon op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd en zien er ook op toe dat er tijdig afgemeld wordt (hetzij door henzelf of hun dochter/zoon) voor een training of wedstrijd.
 • Zijn positief ingestelde supporters die respect opbrengen voor alles wat er zich op en rond het veld situeert.
 • Respecteren steeds de beslissingen van de train(st)er/coach en scheidsrechter.

4.6. Wedstrijdwijzigingen

Belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van competitiewedstrijden:

Eigen aanvragen:

 • Seniorploegen krijgen 3 weken om wedstrijdwijzigingen aan te vragen na opmaak kalender, dus enkel voor de start van het seizoen.
 • Jeugdploegen krijgen 3 weken om wedstrijdwijzigingen aan te vragen na opmaak kalender, dus voor de start van het seizoen en eind december (start 2e helft competitie).

Opgelet: Examens en vakanties zijn op voorhand gekend, wedstrijden die in deze periodes vallen en die je wil verplaatsen dienen dus ook in bovenstaande 3 weken aangevraagd te worden.

Daarna kan wedstrijdwijziging enkel voor hoogdringende reden aangevraagd worden zoals:

 • Ziekte
 • Blessures

Belangrijk: Indien je over het minimum aantal spelers + 2 beschikt, kan er geen sprake zijn van dringende reden.

Je dient reden steeds mee te geven bij aanvraag bij de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen, zij dient deze door te geven aan de bond en de bond kan hierop controles uitvoeren.

Bij aanvragen tegenstrever:

Eerste reactie door trainer op vraag van de verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen binnen 2 dagen, definitieve keuze dient kenbaar gemaakt te worden binnen de 4 dagen. Indien geen tijdige reactie binnen de week wordt er zonder verdere verwittiging goedgekeurd.

Mailadres wedstrijdwijzigingen: wedstrijdwijzigingen@kivolariemst.be

5. WERKING VAN DE JEUGDPLOEGEN

Iedere speelster/speler die zich aansluit en met alle formaliteiten in orde is, mag het volledige seizoen trainen.

Wedstrijddeelname wordt echter bepaald door de train(st)er.

 • Het coördinatieteam kan, in samenspraak met de train(st)er, beslissen om op basis van kennis en kunnen een speler uit te sluiten voor een nieuw seizoen of weigeren om deze speelster een categorie hoger te laten mee groeien.
 • Wie tijdens het seizoen wenst lid te worden, mag een maand gratis mee volgen. Dan kan op basis van kennis, kunnen en groei beslist worden of deze speler zich al dan niet kan/mag aansluiten.
 • Het bestuur kan een spelend lid die de overstap moet maken van jeugd naar provinciaal op basis van kennis, kunnen en groei weigeren om provinciaal te gaan spelen.
 • Vanaf U17 wordt gespeeld voor het klassement.

6. JEUGDARBITRAGE

Alle spelende leden van de seniorenploegen en U17 engageren zich om minimaal enkele wedstrijden als scheidsrechter te fungeren voor de jeugdwedstrijden, gezien alle jeugdwedstrijden niet meer door officiële scheidsrechters gefloten worden. Er wordt in samenspraak met de scheidsrechterverantwoordelijke een beurtrol opgemaakt. Indien de aangeduide speler om één of andere reden haar wedstrijd niet kan fluiten, zorgt zij/hij zelf voor een vervanging onder de speelsters en verwittigt de verantwoordelijke zodat de lijst kan aangepast worden. Iedere scheidsrechter krijgt na een wedstrijd één consumptie die deze kan benuttigen in de cafetaria (Op ’t Reeck).

7. ENGAGEMENT VAN HET CLUBBESTUUR

 • Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijden.
 • Kivola Riemst streeft er naar (om zoveel mogelijk) gediplomeerde train(st)ers te engageren, die garant staan voor een professionele begeleiding van de speelsters.
 • Kivola Riemst voorziet de nodige onkostenvergoeding voor elk lid dat slaagt in het behalen van een train(st)ersdiploma of het volgen van clinics, evenwel na goedkeuring door het bestuur.

8. VERZEKERING

Alle leden die officieel bij de club zijn aangesloten (zowel spelers als niet spelers) worden door de bondspolis verzekerd (Ethias)

Elk ongeval op training of tijdens een wedstrijd moet zo vlug mogelijk gemeld worden aan de clubsecretaris door middel van een correct ingevulde aangifteformulier. Dit formulier kan ter plaatse bekomen worden (via train(st)er of gedownload via onze website (zie rubriek INFO-DOWNLOADS). De clubsecretaris zorgt er voor dat deze formulieren elektronisch opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias.
Hierna gebeurt de verdere afhandeling tussen de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer. Zo worden alle afrekeningstukken en het genezingsattest rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij opgestuurd met vermelding van het dossiernummer.

Zeer belangrijk:
Een aangifte van een sportongeval dient zo vlug mogelijk te gebeuren, dit betekent ten laatste binnen de week na het ongeval. Indien het aangifteformulier laattijdig bij de clubsecretaris terecht komt, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor het mogelijks niet aanvaarden van het schadegeval door de verzekeringsmaatschappij.

Het formulier (B) “Bericht aan de slachtoffers van een lichamelijk ongeval” dient zeker voorzien te worden van een kleefbriefje van het ziekenfonds van het slachtoffer en gedagtekend voor akkoord. Het formulier (C) “Geneeskundig getuigschrift – in te vullen door de behandelende geneesheer (zeker nakijken dat dit formulier voorzien is van stempel en handtekening van de behandelende geneesheer).

9. WET OP DE PRIVACY – GDPR EUROPESE VERORDENING VAN 27/04/2018 (2016/679)

9.1. Contact

Als Kivola Riemst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens: vzw Kivola Riemst Panisveld 9 3770 Riemst. info@kivolariemst.be

9.2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Kivola Riemst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kivola.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.
 • Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:
 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer (privé en werk),email, foto.
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • rijksregisternummer, bankrekeningnummer.
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • niveaubepaling speler(ster)/niet speler(ster)/trainer(ster)/scheidsrechter(ster)/medewerker.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

9.3. Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Volley Vlaanderen, Volley Limburg
 • Gemeente Riemst

9.4. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT infrastructuur (o.a. IT netwerk,…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegenen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen

9.5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

9.6. Bewaartermijn

Kivola bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Kivola Riemst verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na beëindiging aansluiting.

9.7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Kivola van je gegevens kunnen kennisnemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9.8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.8. Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@kivolariemst.be). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij het bevoegde orgaan dat toezicht houdt op de GDPR, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Adres :

Gegevensbeschermingautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 1000 Brussel

9.9. Wijziging privacy-statement

Kivola kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/03/2023. Goedgekeurd op de Raad van Bestuur Volley Limburg 14/07/2020.